Statut Związku Zawodowego Scenarzystów Polskich GILDIA SCENARZYSTÓW

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Związek Zawodowy Scenarzystów Polskich – Gildia Scenarzystów, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją o charakterze ogólnopolskiego, ponadzakładowego związku zawodowego, powołaną do reprezentowania i obrony praw osób wykonujących zawód scenarzysty, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz wspierania realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

2. Związek zrzesza osoby wykonujące zawód scenarzysty na podstawie zarówno stosunków pracy, jak i innych stosunków prawnych. 

§ 2

1. Związek działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Siedzibą Związku jest m. st. Warszawa.

2. Związek działa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej także wobec funkcjonujących tam podmiotów, dla których realizowane są prace scenariuszowe i do których stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Związek może współdziałać z polskimi i zagranicznymi związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi, zrzeszającymi scenarzystów i innych twórców oraz pracowników kultury pozostałych zawodów, w zakresie reprezentacji i obrony praw swoich członków oraz scenarzystów niezrzeszonych.

4. Związek może działać również w interesie scenarzystów i innych twórców kultury niezrzeszonych w Związku, którzy wystąpią do Związku o pomoc w realizacji ich praw i interesów.

5. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Związek jest reprezentowany przez osoby i organy określone w Statucie oraz przedstawicieli umocowanych zgodnie z zasadami statutu i przepisów powszechnie obowiązujących.

§3

Działalność Związku opiera się na przepisach polskiego prawa, a w szczególności na przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych oraz ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską konwencjach międzynarodowych w szczególności konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 4

Związek w swej działalności statutowej jest samorządny i niezależny od pracodawców i innych podmiotów wobec których członkowie Związku i reprezentowane przez Związek osoby wykonują czynności z zakresu swych prac zawodowych, jak również wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji i wszelkich podmiotów, z którymi Związek współdziała.

§ 5

Związek może zrzeszać się z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz centralami związkowymi. Czynności w tym zakresie wykonuje Zarząd po uzyskaniu aprobującej  uchwały Zgromadzenia.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§ 6

1. Celem działalności Związku jest

1.1. reprezentacja i wspieranie, materialnych oraz niematerialnych, zawodowych, socjalnych i społecznych praw i interesów scenarzystów zrzeszonych w Związku a także innych osób przez Związek reprezentowanych, jak również ich rodzin, w zakresie relacji indywidualnych i zbiorowych w szczególności wobec:

a/ wszelkich podmiotów, na zamówienie których realizowane są prace scenariuszowe w ramach fabularnych produkcji audiowizualnych;

b/ wszelkich podmiotów eksploatujących utwory powstałe z wykorzystaniem utworów scenariuszowych;

c/ organów państwowych i samorządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji kultury we wszelkich przejawach ich działalności wywołujących skutek w obszarze kultury, mediów, warunków prawnych i socjalnych działalności twórczej oraz pozycji zawodowej i społecznej scenarzysty;

d/ organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 

1.2. organizowanie i świadczenie pomocy dla scenarzystów zrzeszonych w Związku oraz niezrzeszonych w zakresie:

a/ doskonalenie zawodowego scenarzystów,

b/ pozyskiwania materialnego wsparcia dla prowadzonych przez nich, komercyjnych i niekomercyjnych przedsięwzięć artystycznych w szczególności poprzez działania mające na celu pozyskanie stypendiów i dotacji,

c/ opieki socjalnej dla scenarzystów i ich rodzin

1.3. integracja środowiska scenarzystów polskich oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zarówno pozycji i godności zawodowej scenarzysty jak i innych dóbr osobistych scenarzystów a także podejmowanie działań mających na celu propagowanie zasad etyki i deontologii zawodowej w środowisku scenarzystów polskich. 

1.4. realizacja innych zadań związku zawodowego wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencji Międzynarodowych, jak również praw członków i osób niezrzeszonych jakie wynikają z praw własności intelektualnej w obszarze prawa krajowego a także ratyfikowanych konwencji międzynarodowych.

1.5. organizacja aktywności członków Związku z obszarze celów określonych w ust. 1.1. – 1.4. 

§ 7

1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez

1.1. występowanie wobec podmiotów publicznych i prywatnych opisanych w § 6 ust 1.1. w obronie indywidualnych i zbiorowych praw i interesów osób reprezentowanych w sytuacjach gdy prawa te są naruszane bądź zagrożone;   

1.2. występowanie wobec podmiotów opisanych w § 6 ust 1.1. w imieniu członków Związku i podmiotów nierzeszonych z inicjatywami i interwencjami mającymi w szczególności na celu

a/ ukształtowanie uwzględniających interesy scenarzystów warunków wykonywania prac scenariuszowych, w tym ustalenie i wprowadzenie do powszechnego zastosowania ogólnych zasad rynkowych dla umów z obszaru realizacji prac scenariuszowych;

b/ realizację majątkowych i niemajątkowych praw scenarzystów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

c/ kształtowanie procesów prawotwórczych mających wpływ na prawa i interesy scenarzystów w tym również poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, wnioskowanie zmian legislacyjnych i opracowywanie stanowisk Związku wobec inicjatyw legislacyjnych z obszaru kultury, mediów, praw pracowniczych i praw socjalnych; 

d/ kształtowanie procesów wykonywania przez organy państwowe i samorządowe oraz instytucje kultury obowiązujących przepisów prawa w trybie aktów, orzeczeń i decyzji administracyjnych;   

3. opracowanie oraz doskonalenie norm i aktów samoregulacyjnych w formie zasad etyki i deontologii zawodowej, prowadzących do uchwalenia kodeksu zawodowego oraz powołanie i działalność Sądu Koleżeńskiego;

4. działania w zakresie pozyskiwania wsparcia materialnego dla działalności Związku oraz dla potrzeb członków Związku w tym poprzez tworzenie funduszy celowych, wsparcie w pozyskiwaniu przez członków Związku stypendiów, grantów i dotacji lub ich przyznawanie z własnych środków;

5. organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego oraz starania w zapewnieniu członkom Związku uczestnictwa w działalności szkoleniowej realizowanej przez inne podmioty,

6. podejmowanie działalności wydawniczej i prasowej, jak również działań z zakresu public relations mających na celu kształtowanie uzasadnionej pozycji zawodowej scenarzystów na rynku medialnym, jak również powszechnej świadomości dotyczącej wagi pracy scenarzysty dla kultury zarówno polskiej, jak i światowej.   

7. organizowanie lub udzielanie pomocy prawnej członkom Związku

8. organizowanie lub współorganizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów i festiwali;

9. prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10. przyznawanie dorocznej nagrody branżowej, której zasady określone zostaną regulaminem uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne.

Rozdział III

Członkowie Związku

Prawa i obowiązki członków Związku

§ 8

1. Związek na zasadach dobrowolności zrzesza scenarzystów wykonujących swe prace dla produkcji audiowizualnych, audialnych i multimedialnych na podstawie umowy o pracę, jak również innych stosunków prawnych.

2. Członkami Związku mogą być również scenarzyści nie wykonujący działalności w dacie złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Związku, jak również scenarzyści bezrobotni w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

3. Prawo ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Związku przysługuje osobom, które wykażą w swoim dorobku zrealizowany w produkcji, również na zasadach współautorstwa scenariusz jednego filmu fabularnego lub jednego odcinka serialu fabularnego.

4. W przypadku, w którym osoba aplikująca do członkostwa w Związku poza zawodem scenarzysty wykonuje zawodowo inne prace w procesie produkcji audiowizualnej, audialnej lub multimedialnej ma ona prawo ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Związku, jeżeli poza spełnieniem przesłanek opisanych w ust. 3, twórczość scenariuszowa w jej dorobku jest dominującą formą działalności na rynku kinematografii i mediów. 

5. Zgromadzenie Ogólne może w drodze uchwały przyznać osobie, wykazującej się szczególnymi zasługami dla rynku mediów lub środowiska kultury i sztuki w Polsce, członkostwo honorowe w Związku.    

§ 9

O przyjęciu w poczet członków rozstrzyga Zarząd Związku uchwałą, po uprzednim złożeniu przez scenarzystę deklaracji. Wzór deklaracji członkowskiej przedstawiony zostanie przez Zarząd do publicznej wiadomości.   

§ 10

1. Członkostwo w Związku ustaje każdorazowo wskutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia w drodze pisemnego oświadczenia

b/ wykluczenia ze Związku 

c/ śmierci członka Związku.

2. Dobrowolne wystąpienie ze Związku następuje w drodze złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia. Członkostwo ustaje z momentem doręczenia Zarządowi oświadczenia zawierającego wyraźne oświadczenie członka o wystąpieniu ze Związku.    

3. Wykluczenie z grona członków Związku następuje uchwałą Zarządu, w sytuacji w której członek Związku swoimi działaniami lub zaniechaniami dopuszcza się łamania postanowień statutu Związku, uchwalonych przez władze Związku regulaminów lub uchwał bądź w innych formach działa na szkodę Związku lub środowiska scenarzystów polskich.

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z grona członków Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego. Odwołanie wnosi się do Zarządu Związku. Odwołanie składa się na piśmie w terminie zawitym 21 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Termin w tym zakresie jest zachowany, jeżeli członek Związku przed jego upływem złoży odwołanie bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Związku lub nada odwołanie przesyłką poleconą w placówce Poczty Polskiej S.A. Zarząd Związku po analizie odwołania może uchylić swą uchwałę w przedmiocie wykluczenia ze Związku. Jeżeli Zarząd wskutek wniesionego odwołania nie zmienia swej decyzji przekazuje wniesione odwołanie do rozpatrzenia na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym załączając swoje stanowisko wobec odwołania. Zarząd Związku nie przekazuje odwołania Zgromadzeniu Ogólnemu i odrzuca je uchwałą w przypadku, w którym wniesione zostało ono z naruszeniem terminu.

5. Decyzją Zarządu lub na wniosek członka, który wnosi odwołanie może zostać rozpoznane w trybie elektronicznego głosowania członków Związku. Zgromadzenie Ogólne uchwali regulamin rozpatrywania Zgromadzenie Ogólne odwołań drogą elektroniczną poza terminami Zgromadzenia.

6. Skreślenie z listy członków wskutek zajścia przesłanek, o których mowa w ust 1 lit. a/ i c/ dokonuje Zarząd. Zarząd dokonuje czynności skreślenia członka wykluczonego z momentem zajścia prawomocności uchwały Zarządu w tym przedmiocie.       

§ 11

1. Każdemu członowi Związku przysługuje:

a/ prawo uczestniczenia w pracach Związku,

b/ prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym z prawem głosu

c/ bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich organów Związku,

d/ prawo do działania w imieniu Związku w granicach udzielonego przez Zarząd upoważnienia,

e/ prawo do uzyskiwania od Związku wszelkich form pomocy i wsparcia przewidzianych przez Statut;

f/ prawo do uzyskania bieżącej informacji o działalności Związku i jego organów.

g/ prawo występowania z wnioskami i postulatami do władz związkowych.

§ 12

1. Członek Związku jest zobowiązany do:

a/ przestrzegania statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku,

udziału w pracach związkowych,

b/ wykonywania uchwał podejmowanych przez organy Związku,

c/ terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne.

d/ przestrzegania klauzuli poufności stanowiącej załącznik do deklaracji członkowskiej.

§ 13

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego, chyba, że Zarząd Związku udzieli w tym zakresie zgody uchwałą.

Rozdział IV

Organy Związku

§ 14

1. Organami Związku są:

a/ Zgromadzenie Ogólne,

b/ Zarząd Związku, w tym Przewodniczący związku będący jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,

c/ Komisja Rewizyjna.

2. Organy Związku realizują uprawnienia i obowiązku w granicach kompetencji określonych w Statucie

3. Kadencja organów Związku określonych w § 1 lit. b/ i c/ trwa 3 lata.

4. Po upływie kadencji członkowie organów Związku pełnią swe funkcje do daty powołania przez Zgromadzenie Ogólne organów nowej kadencji.   

§ 15

1. Członkowie organów Związku, pochodzą wyłącznie z wyboru na zasadach określonych w Statucie.

2. Członkowie organów Związku zobowiązani są w szczególności do:

a/ uczestniczenia w pracach organów, do których zostali powołani oraz w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Związek,

b/ przestrzegania uchwał oraz statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku oraz zasad wynikających z deklaracji określonych uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,

c/ godnego reprezentowania Związku.

§ 16

1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a/ ustania członkostwa,

b/ rezygnacji z mandatu,

c/ odwołania,

2. Rezygnacja z mandatu członka władz Związku następuje w drodze złożenia organowi, w którym członek Związku pełni swą funkcję pisemnego oświadczenia. Mandat ustaje z momentem doręczenia organowi oświadczenia zawierającego wyraźne oświadczenie członka o zrzeczeniu się pełnionej funkcji. Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni od daty złożenia przez jej członka oświadczenia o rezygnacji przedstawia to oświadczenie Zarządowi Związku.

3. Zgromadzenie Ogólne może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonywanych  funkcji przed upływem kadencji na ich wniosek lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek nie mniej niż 10 % ogólnej liczby członków Związku.

§ 17

1. Najwyższym organem Związku jest Zgromadzenie Ogólne. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy w szczególności:

a/ rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku i jego organów oraz podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla członków tych organów,

b/ przedstawianie propozycji zmian programowych, określanie i uchwalanie programu głównych kierunków i celów działania Związku,

c/ uchwalanie statutu Związku i jego zmian, uchwalanie ordynacji i regulaminów wyborczych oraz innych regulaminów działania organów Związku i postępowania w sprawach członkowskich.

d/ wybór i odwołanie Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodniczącego Związku, pozostałych członków Zarządu  oraz członków Komisji Rewizyjnej,

e/ rozpatrywanie odwołań wniesionych do Zgromadzenia Ogólnego przez członków Związku od decyzji Zarządu o wykreśleniu.

f/ określanie kierunków i zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku, uchwalanie budżetu, zatwierdzenie sprawozdań z jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansów,

g/ uchwalanie wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej,

h/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i zasadach postępowania likwidacyjnego oraz powołanie Komisji Likwidacyjnej.

i/ wybór honorowego Przewodniczącego Związku

j/ powołanie i organizacja pracy Sądu Koleżeńskiego

k/ uchwalenie kodeksu zasad etyki zawodowej

l/ podejmowanie decyzji o podjęciu przez członków Związku akcji strajkowej,

ł/ powoływanie stałych komisji roboczych.

§ 18

1. Zgromadzenie Ogólne jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej co najmniej 50% członków Związku. W przypadku, w którym w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż 50% członków Związku i Zgromadzenie nie może się odbyć Zarząd zwołuje kolejne Zgromadzenie Ogólne na termin nie krótszy niż 21 dni od daty pierwszego terminu Zgromadzenia. Zgromadzenie zwołane w terminie dodatkowym władne jest podejmować uchwały niezależnie od liczby członków uczestniczących w Zgromadzeniu.

2. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym i realizacja prawa głosu dopuszczalne są również poprzez elektroniczne formy przekazu dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. Zgromadzenie Ogólne uchwali uprzednio regulamin uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym za pomocą urządzeń i technologii przekazu dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym oraz warunki formalne dopuszczalności uczestnictwa w Zgromadzeniu w tej formie.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zgromadzenia uczestniczących w głosowaniu.

4. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przedmiocie

a/ zmian statutu,

b/ połączenia się Związku z inną organizacją związkową

c/ zrzeszenia się Związku w federacji związków zawodowych

d/ uchwalenia warunków oraz regulaminu uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym za pomocą urządzeń i technologii przekazu dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym w tym głosowań w tej formie w sprawie odwołań o uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka

wymagają większości kwalifikowanej 2/3. głosów członków uczestniczących w głosowaniu.

5. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przedmiocie

a/ rozwiązania Związku

b/ uchwalenie kodeksu zasad etyki zawodowej

c/ podjęcia akcji strajkowej   

wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów, przy udziale przynajmniej 70%. ogólnej liczby członków Związku     

6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Uchwały dotyczące powołania i odwołania członków władz Związku zapadają w głosowaniu tajnym. W posiadłych sprawach głosowanie tajne może być zarządzane przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego na wniosek co najmniej 1/2 członków Związku biorących udział w Zgromadzeniu.

§ 19

1. Zgromadzenie Ogólne są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata, w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni przed upływem kadencji organów Związku na termin nie późniejszy niż 30 dni po upływie kadencji. Zarząd zwołując Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne przedstawia porządek obrad wraz z proponowanymi projektami uchwał. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy uchwałą lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 30 % członków Związku zawierający proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał Zgromadzenia. Zarząd Związku zwołując Zgromadzenie na wniosek dokonuje czynności zwołania Zgromadzenia w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku i nie późniejszym niż 14 dni od daty Zgromadzenia, na termin nie późniejszy niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

4. Zarząd powiadamia członków Związku o regulaminie i porządku obrad Zgromadzenia. Powiadomienia Zarząd dokonuje pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adresy podane przez członka związku w deklaracji członkowskiej.

§ 20

1. Zarząd Związku jest pięcioosobowy. Zarząd kieruje działaniami Związku oraz reprezentuje Związek, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Związku oraz składania innych oświadczeń w imieniu Związku umocowany jest Przewodniczący Zarządu działający łącznie z dwoma członami Zarządu. 

3. Do zadań i obowiązków Zarządu Związku należy w szczególności:

a/ określenie środków, metod i terminów działań podejmowanych przez Związek dla realizacji zadań i celów statutowych oraz prowadzenie tych działań,

b/ realizowanie uchwał, decyzji i wytycznych Zgromadzenia Ogólnego,

c/ prowadzenie gospodarki finansowej, majątkowej i gospodarczej Związku.

d/ powoływanie i określanie zasad działania zespołów, komisji, przedstawicielstw i agend Związku oraz udzielanie im pomocy merytorycznej,

e/ tworzenie, organizowanie i nadzorowanie stanowisk pracy etatowej i społecznej, niezbędnej w działalności Związku,

f/ określanie terminów, celów, tematów i zasad organizacyjnych Zgromadzeń Ogólnych,

g/ podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych oraz organizowanie działań protestacyjnych oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne akcji strajkowych, podejmowanie interwencji i negocjacji wynikających z funkcji i uprawnień Związku,

h/ uchwalanie regulaminów w sprawach dotyczących zakresu działania i zadań członków kierownictwa Związku,

i/ udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Związku.

j/ podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Związku oraz wykluczania członka Związku.

4. W przypadku udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim niezdolności Przewodniczącego Zarządu do wykonywania czynności statutowych przekraczającej 14 dni uprawnienia Przewodniczącego, w tym uprawnienia o którym mowa w  ust 2.  wykonuje Wiceprzewodniczący Związku.

5. Komisja, o której mowa w § 17 ust 2 lit ł/ stanowi stały zespół pracujący w ramach Związku nad ustalonym dla komisji zakresem działań Związku. Członków Komisji wybiera Zgromadzenie Ogólne. Przewodniczącym Komisji jest zawsze jeden z członków Zarządu delegowany przez Zarząd.   

  

§ 21

1. Zarząd jest władny podejmować uchwały, jeżeli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% jego członków.

2. Uchwały Zarządu w przedmiocie

a/przyjmowania do Związku członków nie spełniających warunków statutu,

b/podjęcia przez Związek akcji protestacyjnej

wymagają głosowania wszystkich członków Zarządu i jednomyślności.

3. Uchwały Zarządu w pozostałych sprawach podejmowane są większością głosów członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 30 dni.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą także uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i osoby zaproszone.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu a w razie jego udokumentowanej niezdolności do wykonywania obowiązków przez okres dłuższy niż 30 dni prawo do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku podległemu wyłącznie Zgromadzeniu Ogólnemu.

2. Komisję Rewizyjną tworzą członkowie wybrani przez Zgromadzenie Ogólne w liczbie trzech.

3. Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a/ kontrola nad merytoryczną, finansową i majątkowej działalnością organów Związku,

b/ kontrolowanie realizacji uchwał, decyzji i postanowień podjętych przez Zgromadzenie Ogólne,

c/ składanie organom Związku sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontrolowanych ustaleń,

d/ dokonywanie dla potrzeb Zgromadzeń Ogólnych okresowych, kompleksowych ocen działalności Związku i jego organów.

e/ opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych, planów gospodarczych, sprawozdań finansowo- majątkowych oraz dokonywanie ocen bilansów,

f/ wnioskowanie w sprawach stwierdzonych naruszeń przepisów statutowych lub regulaminowych oraz w innych sprawach dyscyplinarnych do właściwych organów Związku,

g/ składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań ze swojej działalności,

h/ powoływanie spośród członków Komisji Rewizyjnej zespołów kontrolnych i organizowanie oraz nadzorowanie ich działalności,

i/ udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Komisji Rewizyjnej w przypadkach wymagających takiego upoważnienia.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych organach Związku.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest władna podejmować uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% jej członków.

2. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne określi zasady dopuszczalności oraz formy uczestnictwa w posiedzeniach z użyciem elektronicznych urządzeń do przekazu dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym oraz głosowań na odległość z użyciem urządzeń elektronicznych.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, jej członków uczestniczących w posiedzeniu.

§ 25

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 180 dni.

2. Komisja Rewizyjna może wzywać na swoje posiedzenia członków Związku w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień i informacji, może ona także zapraszać określone osoby do uczestnictwa w je posiedzeniach.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji a w razie jego udokumentowanej niezdolności do wykonywania obowiązków przez okres dłuższy niż 30 dni prawo do zwołania posiedzenia Komisji przysługuje każdemu z jej członków.

Rozdział V

Majątek Związku

§ 26

1. Majątek Związku powstaje:

a/ ze składek członkowskich,

b/ z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

c/ z działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.

2. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku w wysokości wynikającej z uchwał Zgromadzenia Ogólnego nie podlegają zwrotowi.

3. Przyjęcie darowizny, spadku, zapisu, subwencji lub dotacji wymaga zgody Zarządu Związku i nie może być uzależniane warunkami sprzecznymi z zadaniami, celami i interesami Związku.

§ 27

1. Majątek Związku stanowią: prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, środki finansowe i instrumenty finansowe.

2. Składniki majątkowe Związku i dochody z nich czerpane przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej w szczególności działalności organizacyjnej Związku, działalności socjalnej, szkoleniowej,  kulturalno-oświatowej.

§ 28

1. Zarząd Związku działając w ramach Statutu, budżetu i planu gospodarczego uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne, zarządza majątkiem Związku w jego imieniu a w tym nabywa prawa majątkowe bezwzględne i względne oraz zaciąga zobowiązania.

2. Za zarządzanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie Zarządu Związku lub osoby upełnomocnione przez Zarząd.

3. W sprawach nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych w wartości przekraczającej 1.000.000 złotych (jeden milion złotych ) jak również zaciągania zobowiązań majątkowych przewyższających tę wartość wymagana jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 29

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie w trybie określonym w Statucie.

2. Ostatnie Zgromadzenie Ogólne decyduje uchwałą o przeznaczeniu majątku Związku.

  1. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które podlega złożeniu w sądzie właściwym na zasadach przepisów powszechnie obowiązujących.

Podpisano 28.11.2018 przez:

1. Adam Bauman      

  2. Robert Mąka 

  3. Karolina Szymczyk-Majchrzak

  4. Monika Purzycka-Olchowicz    

  5. Ilona Łepkowska              

  6. Małgorzata Sobieszczańska

  7. Katarzyna Terechowicz    

  8. Ewa Ratusińska                   

  9. Joanna Didik                  

10.Maciej Sobczyk             

11.Wojciech Lepianka

12.Justyna Stefaniak

13.Karolina Szablewska   

14.Piotr Borkowski     

15.Janusz Margański    

16.Robert Bolesto      

17.Rafał Skarżycki        

18.Marta Szymanek                      

19.Piotr Szymanek                    

20.Ariadna Lewańska   

21.Przemysław Nowakowski      

22.Ewa Bulanda                     

23.Piotr Januszewicz                     

24.Bartosz Janiszewski            

25.Monika Franczak                       

26.Sławomir Łonisk                      

27.Doman Nowakowski                   

28.Michał Godzic                            

29.Aneta Głowska                

30.Marek Kreutz                   

31.Ewa Popiołek                  

32.Jan Pawlicki                          

33.Agnieszka Pilaszewska                

34.Maciej Maciejewski                        

35.Filip Kasperaszek                        

36.Jacek Kondracki                       

37.Krzysztof Rak                                

38.Marzena Podgórska                      

39. Cezary Harasiomowicz                

40. Grzegorz Łoszewski                       

41. Agnieszka Krakowiak-Kondracka

42. Domink Wieczorkowski-Rettinger, 

Scroll to Top