FUNDUSZ EURIMAGES POSZUKUJE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW DO OCENY PROJEKTÓW FILMOWYCH

Informujemy, że europejski Fundusz Eurimages rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów na niezależnych ekspertów, których zadaniem będzie ocena ubiegających się o wsparcie finansowe projektów filmowych. Fundusz poszukuje specjalistów pracujących w sektorze filmowym, audiowizualnym lub kulturalnym. Wyłonieni z tego grona eksperci, będą pracować w ramach programu wspierania koprodukcji, ale mogą również zostać skierowani do oceny w ramach innych programów Funduszu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.coe.int/en/web/eurimages/experts

Wnioskodawcom zaleca się dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ponieważ większość elementów zostanie wykorzystana w procesie selekcji i nie wszystkie będzie można zmienić po złożeniu wniosku. Wytyczne, które można pobrać w sekcji „dokumenty”, zawierają pełny opis funkcjonowania systemu ekspertów zewnętrznych, w tym proces selekcji, misje Funduszu, warunki finansowe i administracyjne.

Baza niezależnych ekspertów i ich udział w procesie decyzyjnym jest częścią reformy Funduszu, która wchodzi w życie od 1-go stycznia 2022 roku. Jednym z założeń reformy jest większa otwartość Funduszu na zróżnicowanie ekspertów zewnętrznych pod względem kompetencji, wieku, pochodzenia oraz płci.

Skład ekspertów zaangażowanych do oceny w sesji 1/2022 r. (wykonywanie pracy na przełomie lutego i marca 2022 roku) będzie ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd Funduszu w grudniu tego roku. Nabór pozostanie otwarty, umożliwiając nowym kandydatom składanie wniosków w dowolnym momencie.


Profil kwalifikujących się kandydatów:

Sekretariat Funduszu rozpatrzy wnioski otrzymane za pośrednictwem formularza internetowego i sporządzi listę ekspertów spełniających następujące kryteria:

▪ co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w swojej dziedzinie działalności: scenariusze/reżyseria, dystrybucja/sprzedaż, produkcja, aktorstwo, montaż obrazu, zdjęcia, programowanie festiwali lub inne istotne działania twórcze w sektorze audiowizualnym;

▪ wysoki poziom umiejętności czytania w języku angielskim (znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem);

▪ znajomość języka angielskiego lub francuskiego w mowie na poziomie co najmniej B2 (CEFR);

▪ dobra znajomość międzynarodowych praktyk branży filmowej, w szczególności międzynarodowej koprodukcji filmowej;

▪ dostępność w przewidzianych okresach oceny projektu (luty/marzec, maj/czerwiec oraz październik/listopad).

Kandydaci muszą być obywatelami państwa członkowskiego Eurimages lub mieć stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Rady Europy lub państwie członkowskim Eurimages. Zgodność z kryteriami selekcji oceni Sekretariat Funduszu na podstawie życiorysów kandydatów i oświadczeń składanych w formularzu internetowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dokładnie zapoznać się z treścią wytycznych dostępnych pod adresem: https://www.coe.int/en/web/eurimages/experts

Szczegółowe pytania należy kierować pod adres e-mail:
eurimages-experts@coe.int

Scroll to Top